Polaris Hardest Working Player of the Week: Arkansas's Chris Smith